AUTISMUS A SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Termín konání: 1. skupina

Pátek 12. 3. 2021 od 9:00 - 10:30 a 11:30-13:00 - 1. část

Středa 17. 3. 2021 od 9:00 - 10:30 a 11:30-13:00 - 2. část

2. skupina

středa 21. 4. 2021 od 14.00 do 15.30 a 16:30-18:00 - 1. část

čtvrtek 22. 4. 2021 od 14.00 do 15.30 a 16:30-18:00 - 2. část


PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.

Lektor: Jana Hrčová

Přihlášení: 1. skupina do 9. 3. 2021, 2. skupina do 14. 4. 2021

Rozsah: 8 x 45 min 

Cílem semináře

je seznámit pedagogy s odlišnosti ve vnímání u dětí s autismem, ukázat jakými specifickými metodami lze smyslové vnímání rozvíjet, představit možnosti jak podpořit smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte.

Seminář je akreditovaný u MŠMT.

VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DĚTI A ŽÁKY NADANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ

úterý 23. 3. a čtvrtek 25. 3. - od 13.30 do 17.00

Lektor: Mgr. Olga Teremová

Přihlášení: do 17. 3. 2021

Rozsah: 8 x 45 min 

Seminář je akreditován u MŠMT.

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, vedoucí školních poradenských pracovišť, výchovní poradci a školní speciální pedagogové - max. 20 účastníků

Přihlášení je možné ZDE.

Cílem semináře

je podpořit učitele ve vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v rámci společného vzdělávání. Obsahem semináře je:

  • Vymezení pojmů a charakteristika nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
  • Základní legislativa vztahující se ke vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných
  • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných
  • Základní diagnostika mimořádně nadaných žáků v podmínkách školy
  • Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, kteří mají současně jiné speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování)
  • Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
  • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
  • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě a vyhodnocení efektivity plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu

Seminář je vedený ONLINE s využitím prostředí Microsoft Teams. Seminář je připravený tak, aby neztratil přidanou hodnotu - lektorka z praxe, společné zamyšlení nad problematikou, možnost sdílení zkušeností mezi účastníky, reakce lektorky na dotazy a potřeby účastníků, poskytnutí metodických materiálů k dané problematice, menší skupina učitelů.

Dobrá praxe ve společném vzdělávání

úterý 13. 4. 2021 od 14.00 do 16.00 hodin

Místo konání:    ONLINE v aplikaci Zoom - odkaz bude zaslán
Lektor:               Mgr. Karin Marques, Ing. Zdeňka Juklová, Mgr. Anna Kubíčková
Přihlášení:         do 11. 4. 2021
Rozsah:              2 hodiny

Přihlášení je možné ZDE.

Cílem setkání je představení dobré praxe ve společném vzdělávání se zaměřením na aktivní spolupráci a komunikaci pedagogických pracovníků ve škole, nastavení a prohlubování spolupráce se zákonnými zástupci. Příklady dobré praxe představí paní ředitelky ZŠ Brigádníků Praha 10 a ZŠ a MŠ Velké Hamry. 

Mgr. Karin Marques, ředitelka Základní školy Brigádníků, Praha 10, vystudovala PedF (český jazyk, hudební výchova), dříve působila na škole PORG, jako metodička inkluzivního vzdělávání pro Nadaci OSF a ČŠI, v různých manažerských pozicích projektů zaměřených na inovace ve vzdělávání, věnovala se vzdělávací politice, byla poradkyní ministryně školství.

Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka Základní školy Velké Hamry, vyučuje fyziku, matematiku, má VŠ vzdělání technického směru, doplněné studiem pedagogiky, absolvovala Kurz etické výchovy, lektorský kurz RWCT, rozšiřující studium základů společenských věd na TUL, spolupracovala s NNO Člověk v tísni (metodiky pro učitele, filmový festival Jeden svět).

Setkáním bude provázet Mgr. Anna Kubíčková, členka expertního týmu ČOSIV, koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem . 

Online šachový kurz

pro zájemce o výuku šachu nebo vedení šachových kroužků v mateřských a základních školách

Kurz připravil Šachový svaz ČR pod názvem Online školení trenérů 4. třídy

V případě zájmu o absolvování kurzu se prosím přihlašujte do 20. 11. 2020 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.

Na stránkách školení si uživatel nejprve projde studijní materiály, kterými jsou videa s přednáškami Marka Vokáče a Evžena Gonsiora, prezentace Miroslava Hurty a Miroslava Veselého a souhrnný studijní materiál Martina Beila. Na další studijní materiál systém uživatele pustí teprve po uplynutí určitého času. Ke studijním materiálům je pak možné se kdykoliv vracet.

Po projití všech studijních materiálů uživatel přejde k testu. Test se skládá ze čtyř částí (Pedagogika, Obecné znalosti, Odborné znalosti a Odborné znalosti s diagramy), v každé části testu je 8 otázek. Otázky jsou generované z databáze připravených otázek pro jednotlivé oblasti šachu, takže při opakování testu budou otázky zase jiné. 

Po dokončení testu je možné prohlédnout si správné odpovědi na jednotlivé otázky a poučit se z chyb. Při neúspěšném testu je možné test znovu opakovat.

Po úspěšném dokončení testu uživatel dostane Osvědčení o absolvování školení trenérů 4. třídy.

Kurz lze zvládnout za několik dní, ale klidně ho někdo může po částech dělat třeba půl roku.

Závěrečné testy se mohou také mnohokrát opakovat.

Každý účastník si vše určuje sám.

Podmínkou pro přihlášení do kurzu je registrace v Šachovém svazu ČR. Členství je roční. Členský poplatek i cena kurzu budeme hradit z prostředků MAP II.

Po zaplacení poplatků budou účastníkům zaslány přístupové údaje do kurzu.


Kurz vývojové psychopatologie

akreditovaný kurz - 40 hodin

Cílová skupina: zaměstnanci školních poradenských pracovišť (školní psychologové, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové apod.).

Lektor: PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

5 bloků po 8 vyučovacích hodinách v termínech:

• 1. díl kurzu středa 23. září 8.00 - 14.00

• 2. díl kurzu čtvrtek 22. října 12.00 - 18.00 - ONLINE

• 3. díl kurzu čtvrtek 19. listopadu 12.30 - 18.30 - ONLINE

• 4. díl kurzu zatím bez termínu

• 5. díl kurzu zatím bez termínu

Místo konání: malá zasedací místnost MÚ Frenštát pod Radhoštěm 

Kapacita 10-15 pedagogických pracovníků

Kurz shrnuje současný stav poznání problematiky psychopatologických a patopsychologických jevů, možnosti pedagogické diagnosticky a následné intervence v prostředí školy. Diskutovaná problematika zahrnuje spektrum vývoje předškolního, mladšího školního, staršího školního věku a období adolescence. Každé téma je zpracováno formou přednášky na pozadí současného stavu poznání (dle klasifikace MKN-10 a DSM-V), rozboru kasuistických ukázek a formou metodické podpory vycházející z praxe účastníků kurzu.

Exkurze do ZŠ Provaznická, Ostrava

odloženo, termín v jednání

Představení práce s nadanými dětmi.

Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ

Přihlásit se můžete zde.

Exkurze do ZŠ a MŠ Raškovice

odloženo, termín v jednání

Inkluze v praxi - představení pojetí inkluze na vybrané škole, ukázkové hodiny, společná reflexe

Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ

Přihlásit se můžete zde.

Seminář: právní porada

odloženo, termín v jednání

O aktuální právní problematice ve školství s JUDr. PhDr. Jiřím Valentou.

Součástí semináře bude rozbor příkladů z vaší osobní praxe.

Otevřeno všem zájemcům pracujícím ve školských zařízeních ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Přihlásit se můžete zde.