MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022

MAP je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.


Organizační struktura MAP

Řídicí výbor je nejvyšším orgánem místního akčního plánování. Reprezentuje partnerství organizací působících v oblasti vzdělávání, výchovy a v souvisejících oblastech. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti ŘV a jeho členů definují statut a jednací řád ŘV.

Pracovní skupiny jsou odbornými platformami pro diskuzi, výměnu zkušeností a plánování aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a v souvisejících oblastech, jak ve vazbě na místní akční plánování, tak obecně. PS jsou poradními orgány ŘV, které jsou zřízeny pro řešení jednotlivých tematických okruhů projektu. Počet a zaměření PS stanovuje na návrh RT ŘV. PS mají právo navrhovat další členy PS. V PS jsou zastoupeni významní aktéři působící ve formálním a neformálním vzdělávání. Činnost PS koordinují jejich vedoucí. Vedoucí PS má odpovědnost za činnost PS v rámci jejího tematického zaměření a je kontaktní osobou za PS pro ŘV a pro RT.

V rámci projektu jsou povinně ustanoveny tyto PS:

• PS pro financování

• PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

• PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

• PS pro rovné příležitosti

Podle potřeb v území je ale možné ustanovit další PS, např. PS pro předškolní vzdělávání, PS pro  polytechnické vzdělávání, PS pro cizí jazyky atd. Z úvodního jednání aktérů MAP II na Frenštátsku vyplynula ještě potřeba dalších tří pracovních skupin:

• PS pro cizí jazyky

• PS pro polytechniku

• PS pro zdravý životní styl a volný čas

V přiloženém dokumentu najdete bližší informace o náplní jednotlivých pracovních skupin + seznam jejich členů.

Platformy, přesněji jejich vznik, reaguje na potřebu komunikace mezi jednotlivými školami. Již v rámci projektu MAP I vznikla platforma ředitelů ZŠ a platforma vedoucích učitelek MŠ, které pokračují i v rámci projektu MAP II. Platformy se schází přibližně 2x ročně a účastníci na nich diskutují aktuální témata a sdílí dobrou praxi. Nově vznikla platforma školních vzdělávacích pracovišť a platforma vychovatelek školních družin.