Vzděláváme se ONLINE!

31.05.2021

Na jaře jsme nezaháleli, naopak jsme využili možnosti vzdělávat se online a uspořádali jsme pro pedagogy širokou paletu webinářů, některé jsme pro velký zájem opakovali několikrát. Zde je přehled realizovaného vzdělávání:

AUTISMUS A SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

Cílem semináře bylo seznámit pedagogy s odlišnosti ve vnímání u dětí s autismem, ukázat jakými specifickými metodami lze smyslové vnímání rozvíjet, představit možnosti jak podpořit smyslové vnímání v běžném prostředí, v běžných aktivitách, jak je strukturovat, jak nastavit prostředí vyhovující senzorických potřebám dítěte, případně jaké techniky zvolit na jeho zklidnění, došlo-li ke vzniku problémové situace, přetížení dítěte.

Lektor: Jana Hrčová

Pro velký zájem byl tento seminář realizován pro čtyři skupiny pedagogů v měsících březnu a dubnu. 


VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DĚTI A ŽÁKY NADANÉ A MIMOŘÁDNĚ NADANÉ 

cílem semináře bylo podpořit učitele ve vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků v rámci společného vzdělávání. Obsahem semináře bylo

 • Vymezení pojmů a charakteristika nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
 • Základní legislativa vztahující se ke vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Možnosti a přístupy ke vzdělávání žáků mimořádně nadaných
 • Základní diagnostika mimořádně nadaných žáků v podmínkách školy
 • Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, kteří mají současně jiné speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení a chování)
 • Koordinace postupů v rámci školy, týmová spolupráce (pedagogové, asistenti, vychovatelé)
 • Role poradenských pracovníků školy při vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • Spolupráce se žákem, zákonnými zástupci a školským poradenským zařízením při tvorbě a vyhodnocení efektivity plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu

Lektor: Mgr. Olga Teremová 

Webináře byly realizovány ve dvou termínech v průběhu měsíce března.


Dobrá praxe ve společném vzdělávání

Cílem setkání bylo představení dobré praxe ve společném vzdělávání se zaměřením na aktivní spolupráci a komunikaci pedagogických pracovníků ve škole, nastavení a prohlubování spolupráce se zákonnými zástupci. Příklady dobré praxe představily paní ředitelky ZŠ Brigádníků Praha 10 a ZŠ a MŠ Velké Hamry.  

Setkáním provázela Mgr. Anna Kubíčková, členka expertního týmu ČOSIV, koordinátorka projektu Škola pomáhá ohroženým dětem .  

Online setkání proběhlo 13. dubna 2021.


Kurz vývojové psychopatologie

40 hodinový akreditovaný kurz pro zaměstnance školních poradenských pracovišť (školní psychologové, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové apod.). 

Lektor: PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

Kurz shrnoval současný stav poznání problematiky psychopatologických a patopsychologických jevů, možnosti pedagogické diagnosticky a následné intervence v prostředí školy. Diskutovaná problematika zahrnovala spektrum vývoje předškolního, mladšího školního, staršího školního věku a období adolescence. Každé téma bylo zpracováno formou přednášky na pozadí současného stavu poznání (dle klasifikace MKN-10 a DSM-V), rozboru kasuistických ukázek a formou metodické podpory vycházející z praxe účastníků kurzu.


HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ V DNEŠNÍ ŠKOLE

Lektor: Mgr. Lenka Ondráčková

Seminář se věnoval velmi aktuálnímu tématu - různým formám hodnocení (formativní - sumativní, slovní - známkou) a možnostem jejich využití ve školní praxi, včetně distančního vzdělávání. Věnovat se bude také hodnocení z pohledu hodnotitele - hodnocení žáků učitelem, hodnocení žáků navzájem (vrstevnické hodnocení) a sebehodnocení. Jednotlivé formy budou vysvětleny na příkladech dobré praxe a bude vedena diskuse o možnostech jejich využití v jednotlivých fázích vyučovacího procesu. Prostor bude věnován také problematice hodnocení jako podpůrnému opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a hodnocení těchto žáků v praxi.


Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga

Lektor: PhDr. Nora Gavendová, speciální pedagog a psychoterapeut na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě

Cílem semináře bylo představit jednoduché a praktické techniky, které jsou dobře použitelné při pedagogické práci nejen s integrovanými žáky. Seznamuje též ve stručnosti s principy kognitivně behaviorální terapie a upozorňuje na jejich podobnost s pedagogickými výchovně vzdělávacími metodami.

Webinář se konal ve dvou termínech v průběhu měsíce dubna.


Úžasné fyzikální pokusy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Lektoři: Mgr. Barbora Mikulecká a Mgr. Karolína Pěčková (ÚDiF)

Cílem semináře bylo motivovat učitele k experimentování s dětmi i demonstračně, seznámit se prakticky se zajímavými pokusy do výuky i pro samostatnou práci dětí nebo bádání s malými dětmi.

Součástí semináře byly  obsáhlé a kvalitně zpracované podklady. Učitelé v nich našli zpracované návody k experimentům včetně obrazových podkladů, šablony pro tvoření, důležité poznámky, například kde nejlevněji sehnat materiál na pokusy, odkazy na stránky nejlepších fyzikářů apod.

Webinář se konal 14. dubna 2021.


ZDRAVÉ POHYBOVÉ NÁVYKY PEDAGOGŮ - AKTIVIZACE TĚLA PŘI SEDAVÉM ZPŮSOBU VÝUKY 

Lektor: Mgr. Petra Nyklová, DiS.

Cíle kurzu:

 • seznámit se s jednoduchými a krátkými cviky, kterými lze protahovat a aktivovat namáhané a ochablé části těla při sedavém způsobu výuky, jednostranné zátěži,

 • dokázat rozpoznat nezdravé pohybové návyky,

 • osvojit si jednotlivé cviky, ale také celé sady komplexně zaměřené na problematické oblasti těla, uvolnění zad, ramen, kloubů,

 • získat návod na správný způsob a techniku provedení jednotlivých cvičení,

 • všímat si nesprávných pohybových vzorců a nahradit je správnými.

Kurz byl realizován v průběhu měsíce května.


ZDRAVÉ POHYBOVÉ NÁVYKY DĚTÍ V MŠ A 1. - 2. TŘÍDĚ ZŠ - PREVENCE VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA, ZDRAVÝ SED

Lektor: Mgr. Petra Nyklová, DiS. 

Cíle kurzu:

 • dokázat rozpoznat nezdravé pohybové návyky,

 • osvojit si jednotlivé cviky, ale také celé sady komplexně zaměřené na oblasti těla, u kterých lze u dětí nejčastěji pozorovat problematické pohybové návyky,

 • jednotlivé cviky správně řadit za sebe jednak ve výukové jednotce, ale i v celém vzdělávacím procesu, tj. od základních ke komplexnějším cvičením ve správných opakovacích frekvencích,

 • získat návod na správný způsob a techniku provedení jednotlivých cvičení zaměřených na prevenci vzniku nezdravých pohybových návyků,

 • dokázat dětem zajistit v běžném průběhu vzdělávacího procesu podmínky pro jejich veškeré činnosti (nejen pohybové), které podporují zdravé pohybové návyky

 • dokázat děti u veškerých aktivit ovlivnit směrem ke zdravým pohybovým návykům, např. u poloh a pohybů, kterými děti mimovolně přetěžují problémové partie,

 • všímat si nesprávných pohybových vzorců a hravou formou rozbít dětem jejich chybné pohybové vzorce a postupně je nahradit správnými.

Kurz byl realizován v průběhu měsíce května. 


ZDRAVÉ POHYBOVÉ NÁVYKY ŽÁKŮ AKTIVIZACE TĚLA PŘI SEDAVÉM ZPŮSOBU VÝUKY SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI OD 3. TŘÍDY ZŠ

Lektor: Mgr. Petra Nyklová, DiS.  

Cíle kurzu:

 • seznámit se s jednoduchými a krátkými cviky, kterými lze protahovat a aktivovat namáhané a ochablé části těla žáků při sedavém způsobu výuky, jednostranné zátěži,

 • dokázat rozpoznat nezdravé pohybové návyky,

 • osvojit si jednotlivé cviky, ale také celé sady komplexně zaměřené na oblasti těla, u kterých lze u dětí nejčastěji pozorovat problematické pohybové návyky,

 • jednotlivé cviky správně řadit za sebe jednak ve výukové jednotce, ale i v celém vzdělávacím procesu, tj. od základních ke komplexnějším cvičením ve správných opakovacích frekvencích,

 • získat návod na správný způsob a techniku provedení jednotlivých cvičení zaměřených na prevenci vzniku nezdravých pohybových návyků,

 • dokázat dětem zajistit v běžném průběhu vzdělávacího procesu podmínky pro jejich veškeré činnosti (nejen pohybové), které podporují zdravé pohybové návyky

 • dokázat děti u veškerých aktivit ovlivnit směrem ke zdravým pohybovým návykům, např. u poloh a pohybů, kterými děti mimovolně přetěžují problémové partie,

 • všímat si nesprávných pohybových vzorců a hravou formou rozbít dětem jejich chybné pohybové vzorce a postupně je nahradit správnými.

Kurz byl realizován v průběhu měsíce května.